Vedtægter

Vedtægter for Danske Kirurgers Organisation

I henhold til FAS’ vedtægter § 5, stk. 5, har FAS’ repræsentantskab på mødet den 18. november 1990 vedtaget nærværende standardvedtægt:

 • 1. Organisationens navn

Danske Kirurgers Organisation. Organisationen indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS).

 • 2. Organisationens formål

Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser, herunder efteruddannelse.

 • 3. Medlemskab

Organisationen optager som medlemmer enhver læge, der er medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening og i henhold til lov om udøvelse af lægegerning har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i kirurgi og/eller kirurgisk gastroenterologi.

Stk. 2. Andre læger med tilknytning til specialet kan optages undtagelsesvis efter bestyrelsens beslutning.

Er der inden for bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som medlem, forelægges sagen for førstkommende generalforsamling. Optagelse finder sted, når mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller FAS’ sekretariat. Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i organisationen. Udmeldelse kan kun ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt.

Stk. 4. Medlemmerne hæfter ikke for organisationens forpligtelser.

 • 4. Medlemmernes pligter

Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af organisationen indgåede overenskomster samt de af organisationen fastsatte takster og andre lovligt trufne beslutninger.

Stk. 2. Under konflikttilstand mellem organisationen og Sygesikringen eller andre institutioner kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de forpligtelser, som på grund af konflikten organisationsmæssigt pålægges medlemmerne.

 • 5. Generalforsamling

Organisationens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Ugeskrift for Læger mindst 4 uger forud, samt på DKO’s hjemmeside (www.dkorg.dk) med underretning om dagsordenen mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter meddelelsen i Ugeskriftet.

Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandsberetning.
 3. Beretning fra nedsatte udvalg.
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 6. Valg af bestyrelse – se § 7.
 7. Valg af revisor(er) og suppleant(er).
 8. Redegørelse for budget.
 9. Fastsættelse af kontingent.
 10. Eventuelt.

Stk. 4. På generalforsamlingen vælges under formandens ledelse en dirigent, som derefter leder forhandlingerne.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

Stk. 6. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst to medlemmer kræver det. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Stk. 7. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, medmindre nærværende vedtægter kræver andet (se § 3, stk. 2, § 9 og § 10).

Stk. 8. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, som ikke forud er optaget på dagsordenen.

 • 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/5 af organisationens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel, og den skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat krav derom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte tidsfrister fraviges.

Indkaldelsen skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Dagsordenen for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Behandling af den sag, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt.
 3. Eventuelt valg.
 4. Eventuelt.

Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling, jf. § 5, stk. 4-8.

Stk. 3. Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke atter bringes frem før på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 7. Organisationens bestyrelse

Bestyrelsen leder organisationens anliggender, repræsenterer den udadtil og varetager dens interesser.

Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, sekretær, og øvrige medlemmer. Der er tilknyttet en revisor, som ikke indgår i bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges sædvanligvis på den ordinære generalforsamling de ulige år. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Er der flere kandidater end ledige pladser, sker afstemningen skriftligt ved, at der på samme seddel kan stemmes på så mange kandidater, som der er pladser i bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen udpeger organisationens repræsentant i FAS’ repræsentantskab og en suppleant for denne.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem kan sædvanligvis kun nedlægge sit mandat med virkning fra en generalforsamling. I tilfælde af vakance inden for bestyrelsen supplerer denne sig for perioden indtil næste ordinære generalforsamling med et medlem, der så vidt muligt repræsenterer de samme interesser som det udgåede medlem.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en forhandlingsprotokol. Referat af generalforsamlingerne lægges på DKO´s hjemmeside.

Stk. 8. Sager kan afgøres ved afstemning. Ingen beslutning er gyldig, medmindre mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer har stemt for den.

Stk. 9. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde, og skal gøre det, såfremt mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

 • 8. Regnskab

Organisationens regnskabsår går fra 1.1 til 31.12. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen for 2 år – med mulighed for genvalg – valgt revisor.

Stk. 2. Medlemmer, der er fyldt 70 år, er kontingent fri.

 • 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af medlemmerne er til stede, og hvor 2/3 af de tilstedeværende medlemmer er for ændringen. Opnås der på en generalforsamling vel 2/3 majoritet for et forslag om vedtægtsændring, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder til ny – oftest ekstraordinær – generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

 • 10. Organisationens ophævelse

Beslutning om organisationens ophævelse eller sammenlægning med anden organisation kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af medlemmerne er mødt, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås der på en generalforsamling vel 2/3 majoritet for ophævelse af organisationen, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt alle organisationens medlemmer, og så betids, at urafstemningen kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Ved ophævelse af organisationen træffer en generalforsamling afgørelse om organisationens formue.

 • 11. Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter træder i kraft fra den dato FAS’ bestyrelse har godkendt dem, eller fra det senere tidspunkt generalforsamlingen måtte have vedtaget.

BEMÆRKNINGER TIL NORMALVEDTÆGT FOR SPECIALLÆGEORGANISATIONER UNDER FAS

Normalvedtægten sigter alene på at være en bistand til speciallægeorganisationer ved eventuelle ændringer i organisationernes vedtægter. Foreningen af Speciallæger vil ikke have noget at erindre mod vedtægter affattet efter normalvedtægten, men såfremt der sker væsentlige afvigelser herfra, som ikke umiddelbart kan accepteres, vil sådanne afvigelser blive nærmere behandlet, eventuelt nægtet godkendelse.

Ved varetagelsen af medlemmernes interesser vil DADL’s vedtægter § 8, stk. 2, og FAS’ vedtægter § 7, stk. 1, særligt være at iagttage.

Ændringer i speciallægeorganisationernes vedtægter skal godkendes af FAS’ bestyrelse, jf. FAS’ vedtægter § 7, stk. 3.

Forinden ændringsforslag forelægges til vedtagelse på en generalforsamling i speciallægeorganisationen, bør der indhentes en forhåndsudtalelse herom fra FAS’ lovudvalg, jf. FAS’ vedtægter § 12. Når vedtagelse på en generalforsamling er sket, skal vedtægtsændringen atter forelægges lovudvalget forinden godkendelse i FAS’ bestyrelse.

11.1.2005