Generalforsamling i DKO 16. november 2023

Til stede fra DKOs bestyrelse var:

Steffen Rosenstock, Claus Buhl, Asger Lind Poulsen og Charlotte Gudbrand

Fraværende var: Lars Rasmussen.

 

1: Valg af dirigent: Bestyrelsen udnævnte Charlotte Gudbrand.

2: Formandens beretning v/ Steffen Rosenstock:

Formanden redegjorde for DKOs generelle aktiviteter og arbejdsområder, herunder formandens rolle i vurdering af praktiserende kirurgers honorarstatistikker, samt formandens plads i klyngekoordinator-møderne.

DKO indkaldte til ekstraordinær GF 6. marts 2023, hvor det blev besluttet, at Speciallæger i urologi og karkirurgi fremover kan blive medlemmer af DKO på lige vilkår kirurger/ kirurgisk gastroenterologer.

I løbet af året er der blevet kigget lidt på vores medlemsliste, som viser, at DKO primært har ældre medlemmer. Det er uklart, hvor mange af medlemmerne som fortsat er læger på arbejdsmarkedet og hvor mange som betaler kontingent. DKO har brug for, at også yngre kirurger melder sig ind og vi kan se, at vores formue stille og roligt svinder ind.

 

3: Fremlæggelse af Regnskab v/ Kasserer Asger Lind Poulsen:

Regnskabet blev godkendt. Det skal nævnes at der i år blev besluttet at uddele 2 legater for i alt 50.000 kr og Asger har derfor været i banken for at omsætte nogle at DKOs obligationer til rede penge, da der ikke var penge nok på kontoen til at udbetale legaterne.

Regnskabet viste et underskud på ca 66.000 kr, hvilket primært skyldes tab på de financielle markeder. De fleste andre poster er nogenlunde stabile. Dog ses en faldende indtægt grundet faldende medlemstal.

 

4: Uddeling af legat:

Der uddeltes 30.000 til Jonas Sandberg, som kort fortalte hvad pengene skal bruges til.

Der uddeltes 20.000 til Anders Bech Jørgensen, som kort fortalte hvad pengene skal bruges til.

 

5: Fastsættelse af kontingent:

Det besluttes at hæve kontingent fra nuværende 200 kr til 250 kr. ALP vil forhøre sig hos lægeforeningen om der blot uden videre opkræves ekstra næste gang.

 

 

6: Valg til DKOs bestyrelse: Hele bestyrelsen er på valg og alle genopstiller.

Alle medlemmer blev genvalgt.

 

 

Referent: Charlotte Gudbrand