Bestyrelsesmøde 3. oktober 2023

Sted: Brøndby Kirurgi v Charlotte Gudbrand

Deltagere: Lars Herluf Rasmussen, Charlotte Gudbrand, Claus Buhl Nielsen, Asger Lind Poulsen, Steffen Rosenstock

  1. Ekstraordinær generalforsamling: Det blev aftalt at CBN/CHG sørger for at ændre de eksisterende vedtægter ihht. beslutningerne truffet på det ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdt d. 6/3 2023 i Domus Medica, og sikrer at de redigerede vedtægter gøres tilgængelige på DKOs hjemmeside
  2. 2) DKO-legatet: Der er indkommet en ansøgning til DKO legatet. Bestyrelsen er enige om at imødekomme ansøgningen. Kort diskussion af hvordan vi sikrer kvalificerede ansøgninger fremover. Der var enighed om at ansøgningsskemaet fremover bør fremsendes til ledende overlæger på kirurgiske afdelinger i hele landet i løbet af foråret. Alternativt kan ansøgningsskemaet lægges op på Lægeforeningens hjemmeside.
  3. Foredragsholder DKS: Der er truffet aftale med foredragsholderen til det kommende snarlige DKS-møde. CHG, SRO og CBN vil diskutere emner til fremtidige indlæg. SRO vil diskutere honoreringen af fremtidige foredragsholdere i DKS-regi, idet det er tænkeligt at honoraret er for lavt (1000 Eu) til at tiltrække internationale foredragsholdere. SRO vil varetage formandens beretning, ALP fremlægger regnskab og revisionsrapport til godkendelse ved GF.
  4. Revisionsrapport: ALP gennemgik revisionsrapporten. Bestyrelsen har ingen indsigelser. Det bemærkes at foreningen har underskud, idet kontingent bidraget ikke dækker de årlige udgifter. Det blev diskuteret om kontingentet skal forhøjes. Det blev besluttet at man i stedet vil frigøre midler fra aktieporteføljen (kr 100.000), så der er midler til at aflønne foredragsholder, legat m.m. ALP vil kontakte revisor mhp at afklare hvordan dette gøres og også Lægeforeningen mhp om inddrivelsesudgiften kan minimeres. Der er enighed om at der skal reserveres tilstrækkelige midler til at dække indkomsttab hos de kirurger som skal deltage i arbejdet med en fremtidig modernisering. ALP vil i samme forbindelse diskutere med Lægernes Bank om det er muligt at få et renteafkast på foreningens indestående.
  5. Status på UL kursus: Langt størsteparten af de praktiserende kirurger har været på UL kursus. Der er et potentielt problem ift. fremtidige klinikovertagelser, såfremt den nye ejer ikke har gennemgået UL kursus. CBN gjorde opmærksom på at det ved den sidste modernisering blev aftalt at alle kirurger skal kunne tilbyde UL. CBN vil undersøge om dette fortsat gælder. I så fald må DKO sørge for at det er muligt at tilegne sig UL kompetencer evt ved et fortsat samarbejde med RH afd C. Det skal i så fald også fremgå af DKOs hjemmeside hvordan man kan komme på UL kursus.
  6. Problematikker som DKO skal gå ind i: Det er tvivlsomt om DKO kan gå ind i emner som honorering. F.eks. er honorering uforholdsmæssig lav for nogle ydelser (abscesser, §64 koloskopier). CHG vil undersøge om det er muligt at ændre honoreringen af §64 koloskopier på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen er klar over at ændring af honoreringen formentlig først kan foregå ifm næste modernisering. Fissur behandling med Botox har tidligere været diskuteret med Lægemiddelstyrelsen, men er strandet på at Botox anvendelse til fissurer er en off-label behandling, som tilsyneladende ikke må anvendes udenfor hospitalsregi. En godkendelse ville kræve at Botox producenten ansøger Lægemiddelstyrelsen om tilladelse hertil.
  7. Mandlig sterilisation: SRO og ALP har indgået i arbejdet med at udarbejde en ny aftale med regionen for mandlig sterilisation pba af et oplæg fra regionen. DKO har kommet med relevante input omkring volumen og kvalifikationer. Ud fra oplægget ser det ud til at de praktiserende kirurger, som er kvalificeret til at udføre operationen, vil få tilbudt en vist antal indgreb om året. På nuværende tidspunkt er regionen ved at afklare økonomien, idet der i det første udkast kun var afsat midler til 300 sterilisationer, hvor behovet nok snarere er 1000-1200 sterilisationer. Da økonomien muligvis skal tages fra de urologiske afdelinger i regionen, afventes udspil fra disse.
  8. Næste bestyrelsesmøde efter DKS afholdes hos ALP d. 23/1 2024 kl 17.00

 

Referent

Steffen Rosenstock